เกี่ยวกับเรา

  ITeBookDelivery.com จำหน่ายหนังสือ textbook eBook จากต่างประเทศ หลากหลาย สาขาวิชา อาทิเช่น

 • การประมวลผลภาพ : Image Processing
 • Project Management
 • AutoCAD
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology
 • Data Warehouse : DW
 • CMM, CMMI, ISO, ITIL, Cobit, BCM และ Six Sigma
 • Crystal Report, iReport, Reporting, Web Report
 • Enterprise Resource Planning : ERP
 • การทำเหมืองข้อมูล : Data Mining
 • Microsoft Sharepoint
 • Human Computer Interaction
 • Radio Frequency Identification : RFID
 • Information Retrieval
 • การพัฒนาซอฟท์แวร์ : Software Development
 • Agile & Extreme Programming
 • Software Testing
 • Design Pattern
 • Information Security
 • Virtualization
 • การแฮก : Hacking
 • Semantic Web
 • Data Structure & Algorithm
 • Object Oriented Analysis and Design (OOAD)
 • การเรียนรู้ของเครื่อง : Machine Learning
 • ไมโครคอนโทรเลอร์ : Microcontroller
 • Artificial Intelligence : AI
 • วิศวกรรมซอฟท์แวร์ : Software Engineering
 • Embedded Software e-Book
 • การสร้างหุ่นยนต์ : Robotics
 • UML
 • Distributed and Parallel Computing
 • อาแจ็กซ์ : AJAX
 • เว็บ เชอร์วิส : Web Service
 • การจัดการความรู้ : Knowledge Management : KM
 • Service-Oriented Architecture (SOA)
 • การประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital Image Processing)
 • จีพีเอส (GPS) e-Book
 • Digital Signal Processing (DSP) e-Book
 • XML Technology
 • Fuzzy Logic and Neutral Network
 • Computer Vision
 • ทฤษฏีการคำนวณ (Theory of Computation)
 • Computer System Concept and Architecture e-Book
 • Microprocessor
 • Digital Forensics & Cyber Crime e-Book
 • พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : e-Commerce e-Book
 • Voice over IP (VoIP) e-Book
 • Agent Technology
 • Cloud Computing & Grid Computing
 • คอมไพเลอร์ : Compiler
 • เทคโนโลยีการเข้ารหัส : Cryptology Technology
 • ดิจิตอลทีวี : Digital Television
 • แอนดรอยด์ : Android
 • ไอโฟน : iPhone eBook
 • ไอแพด (iPad) และแท็บเล็ต อื่นๆ
 • Windows Phone
 • มือถือ BlackBerry eBook 
 • Mobile Application
 • พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น : Algebra and Linear Algebra
 • แคลคูลัส : Calculus
 • เครือข่ายไร้สาย : Wireless Network
 • 3G, 4G, UMTS, WCDMA, HSDPA, HSUPA, LTE, Mobile Broardband, Mobile Network
 • IPv6 และ TCP/IP
 • ไวแม็กซ์ : WiMAX
 • WCF, WPF, WF
 • Game Programming
 • ภาษาจาวา : Java Programming
 • Visual Basic.Net & VB 6
 • C#
 • จาวาสคริปต์ : JavaScript
 • Python e-Book
 • ภาษา C, C++
 • LINQ and ADO.NET
 • Groovy, Grails, Ruby, Rail, Django e-Book
 • ชีวสารสนเทศ : Bioinformatics eBook
 • Encyclopedia
 • ดิกชันนารี : Dictionary
 • ออราเคิล Oracle 11g & 10g eBook
 • SQL Server 2008 & 2012 eBook
 • ระบบฐานข้อมูล : Database
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : Environmental Science 
 • พันธุศาสตร์ : Genetics
 • วัสดุศาสตร์ : Material Science
 • Molecular Biology
 • เคมีเชิงฟิสิกส์ : Physical Chemistry
 • ชีวเคมี : Biochemistry
 • การวิเคราะห์ทางสถิติ : Statistical Analysis
 • เคมีอินทรีย์ : Organic Chemistry
 • Food Science and Technology
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ :Textile Science and Technology
 • ชีวเทคโนโลยี : Biotechnology
 • สถิติประยุกต์ : Applied Statistics
 • รังสีประยุกต์และไอโซโทป : Applied Radiation and Isotopes
 • ชีววิทยา : Biology
 • ฟิสิกส์ : Physics 
 • เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ : Laser Technology and Photonics
 • จุลชีววิทยา : Microbiology
 • Heat Transfer
 • วิศวกรรมอุตสาหการ : Industrial Engineering
 • วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ : Microelectronics Engineering
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Mathematics
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : Electronics Engineering
 • วิศวกรรมเคมี : Chemical Engineering eBook
 • วิศวกรรมไฟฟ้า : Electrical Engineering eBook 
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ : Aerospace Engineering eBook
 • วิศวกรรมโยธา : Civil Engineering eBook
 • การบริหารงานก่อสร้าง : Construction Management
 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ : Water Resource Engineering
 • วิศวกรรมยานยนต์ : Automotive Engineering
 • วิศวกรรมดาวเทียม : Satellite Engineering
 • วิศวกรรมเครื่องกล : Mechanical Engineering eBook
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ : Biomedical Engineering eBook
 • การคำนวณเชิงเลข : Computational Method
 • Transport Phenomena
 • 3D and Computer Animation
 • Flash, Flex และ ActionScript
 • Computer Graphic
 • Facebook, Twitter, Youtube, Google และ Social Network ต่างๆ
 • ASP.NET eBook
 • PHP & MySQL e-Book
 • HTML, HTML5, XHTML และ CSS e-Book
 • Silverlight และ Microsoft Express Blend e-Book
 • ระบบปฏิบัติการ Unix และ Solaris eBook
 • Windows Server 2012, 2008 และ IIS
 • ลีนุกซ์ (Linux)
 • นาโนเทคโนโลยี : Nanotechnology
 • เศรษฐศาสตร์ : Economics
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค : Macroeconomics
 • เภสัชศาสตร์ : Pharmacy
 • จุลชีววิทยาทางการแพทย์ : Medical Microbiology
 • แพทย์ศาสตร์ : Medicine
 • วิทยามะเร็ง : Oncology
 • เภสัชเคมีและพฤกษเคมี : Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry
 • วิทยาไวรัส : Virology
 • กายวิภาคศาสตร์ : Anatomy
 • Pharmaceutics
 • นิติเวชศาสตร์ : Forensic Medicine
 • Biostatistics และ Epidemiology
 • เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) eBook
 • การตลาดออนไลน์ : Internet Marketing
 • การตลาด : Marketing
 • ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา : Astronomy and Cosmology
 • การจัดการ : Management
 • การบัญชี : Accounting
 • Learning Organization
 • Supply Chain Management และ โลจีสติกส์ (Logistics)
 • การเงินการธนาคาร : Banking and Finance
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ : International Business
 • การจัดการการบิน (MBA in Aviation Management)
 • ภาษาอังกฤษ (English Language)
 • พลังงานทดแทน : Renewable Energy
 • MATLAB
 • European Studies
 • แผ่นดินไหว และ สึนามิ (Earthquake and Tsunami)
 • Computational Fluid Dynamics : CFD
 • ไวน์ : Wine

ที่ตั้งร้านค้า

ที่ตั้ง : ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11120
ประเทศ : TH
โทรศัพท์ : itebookdelivery.com@gmail
แฟกซ์ : itebookdelivery.com
โทรศัพท์มือถือ : itebookdelivery.com
อีเมลล์ : itebookdelivery.com@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.itebookdelivery.com
แผนที่ :